суббота, 19 августа 2017 г.

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 2’2017 29 УДК 398.2 (477):008 Денисюк Жанна Захарівна©

кандидат культурології, начальник відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв ORCID: 0000-0003-0833-2993 jannet_d7@ukr.net ІНТЕРНЕТ-МЕМИ ЯК ЗАСІБ ПОСТФОЛЬКЛОРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Мета дослідження – вивчення мемів як об’єктів інтернет-творчості, що за жанровою типологією нале- жать до постфольклору та постфольклорного типу комунікації в інтернет-мережі. Методологія дослідження поля- гає в застосуванні аналітичного, семіотичного та культурологічного методів у вивченні візуально-графічних та вербальних типів інтернет-мемів, які завдяки змістово-комунікативним характеристикам здатні утворювати інші види постфольклорних текстів. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше досліджено інтернет- меми як жанровий різновид постфольклору та засіб постфольклорної комунікації в інтернеті; проаналізовано сег- мент мемів українського інтернет-простору та джерела їх утворення. Висновки. В результаті дослідження вста- новлено, що мем як феномен постфольклорної інтернет-творчості є як вербальним, так і графічно-візуальним та креолізованим текстом, що володіє жанровим та структуроутворюючим потенціалом у побудові інших семіотично ускладнених текстів постфольклору. Інтернет-меми зароджуються переважно в середовищі соціальних мереж та спільнот, поступово поширюючись рештою каналів комунікації. На популярність і поширюваність мема впливає його здатність використовуватися у багатьох значеннях і різних комунікативних ситуаціях. За своїм змістовим на- повненням меми належать до прецедентних феноменів, які в стисненому вигляді містять інформацію про актуа- льні події та явища суспільної дійсності, формуючи відповідний контекст. В процесі комунікації впізнавання і "чи- тання" цих конотацій мема забезпечує очікуваний результат досягнення головної ідеї тексту, що, в свою чергу, може слугувати джерелом для подальшого креативу. Меми стають джерелами постфольклорної творчості в інтернеті, а самі постфольклорні тексти є засобами міжкультурної комунікації, за допомогою яких висловлюється як певна думка, так і підтверджується власна референтність у межах комунікативного середовища. Ключові слова: мем, постфольклор, постфольлорна комунікація, інтернет-середовище, креолізований текст. Денисюк Жанна Захаровна, кандидат культурологии, начальник отдела научной и редакционно- издательской деятельности Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Интернет-мемы как средство постфольклорной коммуникации Цель исследования – изучение мемов как объектов интернет-творчества, по жанровой типологии отно- сящихся к постфольклору и постфольклорному типу коммуникации в сети интернет. Методология исследования заключается в применении аналитического, семиотического и культурологического методов в изучении визуаль- но-графических и вербальных типов интернет-мемов, которые благодаря содержательно-коммуникативными характеристикам способны образовывать другие виды постфольклорных текстов. Научная новизна исследова- ния заключается в том, что впервые исследованы интернет-мемы как жанровая разновидность постфольклора и средство постфольклорной коммуникации в интернете; проанализирован сегмент мемов украинского интернет- пространства и источники их образования. Выводы. В результате исследования установлено, что мем как фено- мен постфольклорного интернет-творчества является как вербальным, так и графически-визуальным и креолизо- ванным текстом, обладает жанровым и структурообразующим потенциалом в построении других семиотически ус- ложненных текстов постфольклора. Интернет-мемы зарождаются преимущественно в среде социальных сетей и сообществ, постепенно распространяясь остальными каналами коммуникации. На популярность и распространен- ность мема влияет его способность использоваться во многих смыслах и различных коммуникативных ситуациях. По своему смысловому наполнению мемы относятся к прецедентным феноменам, которые в сжатом виде содер- жат информацию об актуальных событиях и явлениях общественной действительности, формируя соответствую- щий контекст. В процессе коммуникации узнавание и "чтение" этих коннотаций мема обеспечивает ожидаемый ре- зультат достижения главной идеи текста, что, в свою очередь, может служить источником для дальнейшего креатива. Мемы становятся источниками постфольклорного творчества в интернете, а сами постфольклорные тек- сты являются средствами межкультурной коммуникации, с помощью которых выражается как определенное мне- ние, так и подтверждается собственная референтность в пределах коммуникативной среды. Ключевые слова: мем, постфольклор, постфольклорная коммуникация, интернет-среда, креолизован- ный текст.

Мемы&медиавирусы

Loading...